top of page

Me & My Work

 

Over mijn werk

Ik maak schilderijen, tekeningen, teksten en objecten, die ik soms combineer.
De rode draad in mijn werk is de herinnering; zowel jeugdherinneringen, het verwerken van gebeurtenissen, oude foto's als iets surrealistisch opgemerkt op de fiets kunnen tot een werk leiden.
Mijn werk heeft verschillende uitingsvormen en in het atelier loopt dat dan ook allemaal door elkaar heen. Praktisch gezien betekent dat, dat ik geconcentreerd sta te schilderen maar word onderbroken door een tekst die me invalt of iets dat ik wil tekenen, daar ga ik dan mee verder, om daarna weer terug te komen bij het schilderij. Zo is mijn atelier ook ingedeeld, ik kan van het een in het ander gaan.

In het atelier speelt een grote wand bestaande uit tekeningen, teksten en schetsen een belangrijke rol in mijn werkproces. Vanuit het geconcentreerd kijken naar de wand kom ik op ideeën of tot intuïtieve combinaties.

 

Tekeningen, Teksten en Objecten

Voor mij is tekenen een manier om de dag te starten en geconcentreerd te raken. Dat kan een schets voor een schilderij zijn, wat gekrabbel en geplak op papier maar ook bijvoorbeeld het precies natekenen van een portret uit de Renaissance.

Humor en de dubbele betekenis van taal spelen een belangrijke rol. Woorden en zinnen komen overal vandaan, ik lees ze ergens of ze komen spontaan boven drijven: het kunnen vermaningen aan mijzelf zijn, humoristische vondsten maar ook alledaagse zinnen waar ik iets treffends in vind. Ze kunnen los van elkaar bestaan maar tezamen krijgen ze een andere betekenis.

De objecten ontstaan zonder vooropgezet plan, ik vind iets (bijvoorbeeld op straat), dat ligt dan een tijd op het atelier tot het moment dat ik het kan gebruiken voor een werk.

 

Dormitorios (Slaapkamers)

Zelf geknutselde paneeltjes op verschillend klein formaat in olieverf, soms gecombineerd met potlood en papier.

Al vijfentwintig jaar ligt er in mijn atelier een oud boek met foto's van slaapkamers dat ik op een rommelmarkt op Mallorca kocht. Af en toe greep ik ernaar om er een detail uit te gebruiken voor een schilderij. Steeds vond ik niet de rechtvaardiging en vorm voor mezelf om de foto's in hun geheel te gebruiken.

Op enig moment was blijkbaar de tijd rijp en had ik een manier gevonden om er schilderijen van te maken; het boek was inmiddels deel van mij en mijn herinnering geworden.

In deze nog steeds groeiende serie gaat het mij nadrukkelijk om het schilderen en zoek ik telkens naar iets dat mij daarin verrast, het is nooit een letterlijke weergave van de foto.

 

Waar ik was of woonde

Kleurpotlood/waterverf tekeningen op papier.

Toen Corona uitbrak kwam ik niet meer goed in de concentratie van het schilderen. Ik ben daarom alle plekken waar ik ooit was of woonde nagegaan in mijn hoofd en heb die (meestal in series van zes) getekend naar die 'fotootjes' in mijn hoofd. Deze serie groeit nog steeds. Inmiddels zijn het er ruim honderd.

 

Literal Memories (1994 tot nu)

Literal Memories is een serie van 53> tekeningen/collages gebaseerd op flitsen van herinneringen uit mijn vroege jeugd, zo ongeveer tot mijn twaalfde. Een periode waarin ik me nog niet bewust was van het proces van het je iets kunnen herinneren. Het zijn beelden die zich zo nu en dan aandienen als een fotootje in mijn hoofd.

De eerste tekening was Sigaar uit 1994. Ik zat nog op de kunstacademie in Den Haag en zocht een vorm voor de snapshots van die ogenschijnlijk willekeurige gebeurtenissen. In die tijd had ik een aantal delen van een beeldencyclopedie uit de jaren ’60. Het waren kleine boekjes met daarop een plaatje met daarboven de titel in een duidelijke zwart-wit typografie.
Dat idee van een tekening als cover van een boek vond ik heel aantrekkelijk. Het toont iets visueels al dan niet verduidelijkt door de titel maar het laat toch iets te raden over.
In de loop der jaren kwamen er, onregelmatig, steeds meer tekeningen bij. In een van mijn atelier schriftjes noemde ik ze een tijdje ‘beeldencyclopedie van de herinneringen’. Later werd dat Literal Memories.

In mijn atelier en in boekjes, slingerden en stonden overal krabbels met titels voor nog te maken werkjes, die schreef ik op als geheugensteuntje. Later hoefde ik alleen nog maar het plaatje in mijn hoofd te tekenen en het woord erbij te schrijven.

Bij de korte beschrijvingen die ik er later bij maakte was het voor mij grappig om bij het teruglezen als geheel, te ontdekken dat veel van de herinneringen blijken te gaan over desillusies. Daardoor krijgen ze iets tragikomisch. Uiteindelijk wil ik deze serie bundelen in een boekje met de korte teksten erbij.

 

Badgastenboek

Badgasten, is het boek met 263 potloodtekeningen gemaakt naar de polaroids die mijn vader (Rudy Bennett, zanger van de Haagse jaren ’60 band The Motions) nam van alle bezoekers aan ons huis in Den Haag in de zeventiger jaren.

Net als bij de serie Dormitorios had ik al jaren (sinds mijn academietijd vanaf 1991) het idee iets te willen doen met die foto’s, ik verlangde altijd terug naar het avontuurlijke huis waar we abrupt weg moesten om naar een flat in Zoetermeer te verhuizen. Pas rond 2009 vond ik de juiste vorm.

De visite bestond uit een bont gezelschap van bekende muzikanten als Barry Hay, Mariska Veres en Herman Brood. Deze stoet aan zeer uiteenlopende types vermengde zich met het alledaagse leven van ons gezin, waar mijn zusje en ik tussen de gasten door scharrelden en waarin mijn moeder Beppie geld verdiende als kapster aan huis, zoals ook te zien is op veel van de tekeningen.

Eén foto bleef ongetekend, de enige foto waarop mijn ouders samen te zien zijn, die lukte me niet te tekenen en bewaar ik ingelijst bij de collectie.

In 2013 heb ik een presentatie gehouden over de Badgasten bij Pecha Kucha. De tekeningen zijn tentoongesteld bij KV20 pop-up art & projecten, Festival Crossing Border, Het Tekenkabinet en Museum Jan. Het boek is in 2014 uitgekomen.

 

Picture Paintings

In 2001 vertrok ik met mijn gezin naar Zuid-Spanje om daar een half jaar te gaan schilderen in een huis op het platteland. Ik had daar een prachtige ruimte met uitzicht op de landerijen en de rivier. Alleen kwam er niks uit mijn handen. Toch ging ik daar elke dag zitten in de hoop dat ik tot iets kwam. Ik werkte destijds vooral vanuit mijn hoofd, naar iets dat ik gezien had. Het schilderij kon dus nog alle kanten op en die onzekerheid kon ik blijkbaar niet handelen toen.

Om toch iets te doen ben ik de foto’s die ik altijd al nam tijdens reizen, van wegen en gebouwen, gaan schilderen. Op een te behappen formaat; 18/24 cm. En dat werkte, ik maakte in ieder geval íets.

In eerste instantie waren ze vrij grof en pasteus geschilderd met grote kwast, later werden ze tekenachtiger en leger, vooral in de periode dat ik tegelijkertijd werkte aan de serie Badgasten. Inmiddels worden ze weer impressionistischer en gebruik ik soms ook een groter formaat; 24/30cm.

Ik ben deze Picture Paintings zoals ik ze ben gaan noemen altijd blijven maken, naast ander werk, en ik kan er veel in kwijt. Het is inmiddels een enorme reeks geworden.
De foto’s die ik gebruik (veelal gemaakt in Spanje, maar ook bijvoorbeeld in Athene en Argentinië) zijn van bewust gekozen onderwerpen maar met de onbeduidendheid van simpele kiekjes. Het zijn plekken en gebouwen van 'in het voorbij gaan’, misschien niet heel bijzonder maar ze vielen mij op toen ik er langsreed of -liep op weg naar de plaats van bestemming.

 

Schilderijen

Werken in olieverf, ontstaan naar aanleiding van reizen, herinneringen aan plekken en observaties, soms gecombineerd met tekst. Sferische en vaak architectonische ruimtes met een filmisch karakter maar meestal zonder een menselijke figuur. Het werk kan zwaar op de hand lijken en surrealistisch maar er is altijd iets van licht, letterlijk of figuurlijk, aanwezig. De titels of de gebruikte taal op het doek geven de werken een extra lading of sturen het een andere kant op. In deze schilderijen is de aanleiding slechts een manier om tot een eigen op zichzelf staand beeld te komen.

About my work

I make paintings, drawings, texts, and objects, which I sometimes combine. The common thread in my work is memory; either memories from my childhood, incorporating events that have happened, old photos or even something surreal I noticed while cycling – they can all lead to a piece of work.
My work has different forms of expression, and in my studio everything blends together. Practically, that means that I am concentrating on painting, but then get interrupted by a text that comes to mind or something I want to draw; I then continue with that, only to return to the painting afterward. This is how my studio is organized, allowing me to move from one thing to another.
In the studio, a large wall consisting of drawings, texts, and sketches plays a significant role in my work process. Concentrated looking at this wall leads to ideas or intuitive combinations.


Drawings, Texts, and Objects

For me, drawing is a way to start the day and become focused. That could be a sketch for a painting, some scribbling and pasting on paper, but also precisely copying a Renaissance portrait.
Humor and the double meaning of language play a significant role. Words and sentences come from everywhere; I read them somewhere, or they spontaneously come to mind. They can be admonitions to myself, humorous discoveries, but also everyday sentences where I find something striking. They can exist independently, but together they take on a different meaning.
The objects come into existence without a predetermined plan; I find something (on the street, for example), and it lies in the studio until the moment comes I can use it for a work.


Dormitorios (Bedrooms)

Self-made panels in various small formats in oil paint, sometimes combined with pencil and paper.
For twenty-five years, there has been an old book in my studio with photos of bedrooms, that I bought at a flea market in Mallorca. Occasionally, I would reach for it to use a detail for a painting. I never found the justification and form to use the photos in their entirety. 
At some point, apparently, the time was right, and I found a way to turn them into paintings; the book had become a part of me and my memory. In this still-growing series, my focus is explicitly on painting, and I always look for something that surprises me in it; it is never a literal representation of the photo.

Where I Was or Lived

Colored pencil/watercolor drawings on paper.
When Covid broke out, I couldn't concentrate on painting anymore. Therefore, I mentally went through all the places I had ever been or lived and drew them (usually in series of six) from the pictures in my mind. This series is still growing, and there are now over a hundred drawings.


Literal Memories (1994 to now)

Literal Memories is a series of 53> drawings/collages based on bits of memories from my early childhood, up to about twelve years old: a period in which I was not yet aware of the process of remembering something. These are images that occasionally present themselves as a little photo in my head.
The first drawing was Sigaar (‘Cigar’) from 1994. I was still at the art academy in The Hague and was looking for a form for the snapshots of seemingly random events. At that time, I had a few parts of an image encyclopedia from the 1960s. They were small booklets with a picture and a clear black-and-white typographic title above them. I found the idea of a drawing as the cover of a book very appealing. It shows something visual, possibly clarified by the title, but it still leaves something to the imagination.
Over the years, more drawings were added irregularly. For a while, in one of my studio notebooks, I called them the 'image encyclopedia of memories.' Later, that became Literal Memories.
In my studio and in notebooks, scribbles and titles for works I still had to make were scattered everywhere; I wrote them down as a memory aid. Then afterward I only had to draw the picture in my head and write the word next to it.
In the short descriptions I later made, it was amusing for me to discover when reading them as a whole that many of the memories turned out to be about disillusionment. Because of that, they become somewhat tragicomic. Ultimately, I want to compile this series into a booklet with the short texts.


Seaside Visitors book

Badgasten (‘Seaside Visitors’) is a book with 263 pencil drawings based on the Polaroids my father (Rudy Bennett, singer of a 1960s band from The Hague: The Motions) took of all the visitors to our house in The Hague in the seventies.
Just like with the Dormitorios series, I’d had the idea to do something with those photos for years (since my academy days in the early nineties), and I always thought about the adventurous house that we had to leave abruptly, to move to a flat in Zoetermeer. Only around 2009 did I find the right form.
The visitors included a colorful mix of well-known Dutch musicians like Barry Hay, Mariska Veres, and Herman Brood. This procession of very diverse types mingled with the everyday life of our family, where my sister and I roamed among the guests, and where my mother Beppie earned money as a hairdresser at home, as is also seen in many of the drawings.
One photo remained not drawn, the only one where my parents are seen together; I couldn't draw that one, and I keep it framed with the collection. 
In 2013, I gave a presentation about the Seaside Visitors at the festival Pecha Kucha. The drawings were exhibited at KV20 pop-up art&projects, Festival Crossing Border, Het Tekenkabinet, and Museum Jan. The book was released in 2014.

PicturePaintings

In 2001, I moved to southern Spain with my family for six months to paint in a house in the countryside. I had a beautiful space with a view of the fields and the river. But nothing came to me that I could put on the canvas. Still, I sat there every day, hoping to come up with something. At that time, I mainly worked from my head, based on something I had seen. So the painting could still go in any direction then, and I apparently couldn't handle that uncertainty.
To do something, I started painting the photos I always took during trips, of roads and buildings. On a manageable format; 18/24 cm. And that worked; at least I made something.
Initially, they were quite coarse and impasto, painted with a large brush. Later, they became more sketch-like and emptier, especially during the period when I simultaneously worked on the Seaside Visitors series. They are now becoming more impressionistic again, and I sometimes use a larger format; 24/30 cm.
I have always continued to make these Picture Paintings, as I call them, alongside other work, and I can express a lot in them. It has become an enormous series by now. The photos I use (mostly taken in Spain, but also in Athens and Argentina) are deliberately chosen subjects but with the insignificance of simple snapshots. They are places and buildings 'in passing,' perhaps not very special, but they caught my attention when I drove or walked past them on the way to my destination.

Paintings

Works in oil paint, inspired by travels, memories of places, and observations, sometimes combined with text. Spherical and often architectural spaces with a cinematic character, but usually without a human figure. The work may seem serious and surreal, but there is always something light present, literally or metaphorically. The titles or the language used on the canvas give the pieces an extra layer or steer it in a different direction. In these paintings, the inspiration is just a way to arrive at a standalone image.
 

bottom of page